MITTETULUNDUSÜHING TÕUSVAD TÄHED PÕHIKIRI  
1. Üldsätted  
1.1 MTÜ Tõusvad Tähed (edaspidi Ühing) on mittetulunduslik ühendus, mis ühendab peamiselt noorsootööst ja sotsiaaltööst huvitatud olevaid füüsilisi isikuid.  
1.2  Ühing on iseseisev, avalikes huvides tegutsev ja vaba algatuse korras moodustatud mittetulundusühing, mille põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.  
1.3 Ühingu asukoht on Põhjala, Paju küla, Rannu vald, Eesti Vabariik.  
1.4 Ühing on asutatud määramata ajaks.  
1.5 Ühingul on vara, iseseisev bilanss, oma pangaarve(d) ja oma sümboolika.  
1.6 Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.  
1.7 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja ühingu organite otsustest.  
 
2. Ühingu tegevuse eesmärk ja selle saavutamise vahendid
 2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on igakülgne noorsootöö, spordi ja sotsiaaltöö  arendamine Rannu alevikus, Tartu maakonnas, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil.
 2.2 Eesmärgi saavutamiseks teostab Ühing järgmisi tegevusi:  
2.2.1 arendab avatud noortekeskust ja noortekohvikut, kus tegeletakse noorte vaba aja sisustamisega, vaimsete ja füüsiliste huvide arendamisega ning eneseteostust ja meelelahutust võimaldavate tegevuste kavandamise, korraldamise ja koordineerimisega;  
2.2.2 juhib noorte probleemidele tähelepanu kohalikul ning riiklikul tasandil ja korraldab vastavasisulisi üritusi;  
2.2.3 tegeleb tervist ja keskkonda väärtustava ja hoidva  käitumise suurendamisega läbi meeskonna isikliku eeskuju, läbi projektide, teavitustöö ja rahvusvahelise suhtluse;  
2.2.4 edendab noorsoovahetust, samuti koostööd vabatahtlike vahetusprogrammi raames;
 2.2.5 arendab sidemeid ja koostööd teiste laste- ja noorsooühendustega Eestis ja välismaal;  
2.2.6 korraldab laagreid, koolitusi, seminari ja teisi üritusi lastele ning noortele;  
2.2.7 korraldab huvitegevust Rannu vallas.
 
2.3 Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Ühing:  
2.3.1 vallata, käsutada ja kasutada ühingu vara;  
2.3.2 omandada, võõrandada ja rentida hooneid, seadmeid, transpordivahendeid ja muud vara;  
2.3.3 astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu;  
2.3.4 kirjastada ja müüa trükiseid;
2.3.5 valmistada ja müüa meeneid ja muid materjale;  
2.3.6 moodustada täiendavaid struktuuriüksuseid;  
2.3.7 korraldada tuluüritusi;  
2.3.8 võtta vastu annetusi, auhindu ja kingitusi.
 
2.4 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.  
 
3. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused 
 3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib  taotleda iga juriidiline ja füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Klubi põhikirja.
 3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu üldkoosolek.  
3.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.  
3.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:  
3.4.1 Ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või korraldatud üritusel;  
3.4.2 On rikkunud või kahjustanud ühingu tegevust, maine või vara oma tegevuse või tegevusetusega.  
3.5 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljalangetamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest.  
 
3.6 Ühingu liikmetel on õigus:
 3.6.1 osaleda Ühingu tegevuses;  
3.6.2 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;  
3.6.3 valida ja olla valitud Ühingu Juhatusse ja kontrollorganitesse;  
3.6.4 esitada ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu Juhatuse ja kontrollorgani tegevuse kohta;
3.6.5 astuda Ühingust välja.  
 
3.7 Ühingu liige on kohustatud:  
3.7.1 järgima Ühingu põhikirja;
 3.7.2 tasuma liikmemaksu Üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja korras;
 3.7.3 täitma Ühingu Juhatuse ja kontrollorgani otsuseid, mis on vastavuses käesoleva põhikirjaga;
 3.7.4 teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist;  
3.7.5 Lahkumisavalduse esitamise hetkeks on liige kohustatud likvideerima võlad Ühingu ees ja tagastama Ühingu vara. 
 
 4. Ühingu tegevuse juhtimine  
4.1 Ühingu juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.  
4.2 Ühingu kõrgemaiks juhtorganiks on üldkoosolek, millel igal Ühingu liikmel on üks hääl.  
4.3 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
 4.3.1 põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;  
4.3.2 eesmärgi muutmine;
 4.3.3 Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
 4.3.4 juhatuse  ja Kontrollorgani liikmete valimine ning Juhatuse ja Kontrollorgani liikmete volituste ennetähtaegne lõpetamine;
 4.3.5 liikmemaksu ja sisseastumismaksu korra kehtestamine;  
4.3.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;  
4.3.7 Ühingu kodukorra vastuvõtmine.
 
 4.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:  
4.4.1 aastaaruande kinnitamiseks;  
4.4.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult või põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;  
4.4.3 muudel juhtudel, kui ühingu huvid nõuavad seda.  
4.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab igale ühingu liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate (e-post).  
4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
4.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
 4.8 Ühingu juhatus valitakse üldkoosoleku poolt ametisse üheks aastaks.  
4.9 Juhatus koosneb kahest liikmest 4.10 Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
 4.11 Juhatuse pädevusse kuulub:  
4.11.1 Ühingu Üldkoosoleku otsuste täideviimine ja Ühingu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
 4.11.2 Tegevuskava ja arengukava koostamine ning Üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine; 4.11.3 Kohustuslike ettekirjutuste tegemine Ühingu liikmetele;  4.11.4 Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt seaduses kehtestatud nõuetele ning aruandluse koostamine ning tähtaegne esitamine nii Üldkoosolekule kui registripidajale;
4.11.5 Erinevate laste-, noorte-, toetus-, tugi-, töö- ja teiste gruppide moodustamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;  
4.11.6 Juhatuse pädevusse kuuluvad kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad seaduse alusel üldkoosoleku pädevusse.  
4.12 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolt häälteenamus  
 
5. Ühingu tegevuse lõpetamine.
 5.1 Ühingu tegevuse ühinemine, jagunemine ja  likvideerimine  toimuvad seadusandlusega sätestatud korras.
5.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.  
5.3 Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse Ühingu vara üle teisele tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmele või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.  
 
Käesolev põhikiri on kinnitatud:            (kuupäev, kuu, aasta)  

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS