Pakkumiskutse Rannu parki rularambi ehitamiseks

MTÜ Tõusvad Tähed ootab pakkumist Tartumaal, Rannu vallas, Rannu pargis katastriüksusele  66601:008:0135 rularambi ehitamiseks

1. Hankelepingu ese

Ehitatav rularamp asub aadressil Tartu maakond, Rannu vald, Rannu alevik, Rannu park. Plaaniliselt asetseb rekonstrueeritav rularamp katastriüksuse kirdeservas võrkpalliplatside vahelisel haljasalal.

Pakkumus tuleb koostada hanketeate punktides märgitud nõuete kohaselt.

Täpsemad planeeritavad ehitusmahud ja nõuded planeeritavale ehitisele on  Eelprojekti dokumentidega sätestatud. Dokumendid saadetakse soovijale e-kirja teel.

Kooskõlastused taotleb pakkuja  koostöös Rannu Vallavalitsusega (kooskõlastuste taotlemise täpsem korraldus lepitakse kokku planeeringu koostamise käigus). Peale valmimist peab projekt saama kõik vajalikud kooskõlastused.

2. Nõuded pakkujale

Planeeringu koostaja peab vastama ühele järgmistest nõuetest:

  1. Pakkumuse koostaja vastab  vajamineva töö teostamiseks vajalikele nõuetele..
  2. Pakkumuse allkirjastanud isikul peab olema pakkuja esindamise õigus.

3. Nõuded pakkumusele

Pakkumuses esitada Rannu parki rularambi ehitamise hind eurodes koos käibemaksuga.

Pakkumuses märkida pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg 90 päeva. 

Pakkumuses märkida pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, kontaktandmed (sh elektroonilise sidevahendi andmed). Pakkumus peab olema esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumuse esitamise tähtpäev on  30.  aprill 2017. kell 12.00.

Pakkumus esitada e-posti aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 5. Eduka pakkumuse valimine

Edukas pakkuja on madalaima hinna pakkunud pakkuja või parima hinna ja kvaliteedi suhet pakkunud pakkuja.

6.  Kõigi pakkumuste tagasilükkamine

Hankija võib kõik pakkumused tagasi lükata, kui

1) pakkumused ei vasta nõuetele;

2) pakkumus ületab lihthanke piirmäära.

7. Täiendav teave

Vajadusel annab hanke ja hankelepingu eseme kohta täiendavaid selgitusi MTÜ Tõusvad Tähed juhatuse liige Maret Kallejärv , tel 56664398, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P-16-53 Rannu rularamp seletuskiri 2015.12.19

P-16-53 Rannu ramp asend EP 2016.12.19-A-0.0.1 Asendiplaan

P-16-53 Rannu ramp EP 2016.12.19-A-1.0.1 Rambi plaan ja lõige

 

 

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS